Keskustan menestys haasteellisilla alueilla


Suuret kaupungit ovat keskustalle valtava mahdollisuus, niin kannatuksen kasvun kuin uusien toimintamuotojen löytämisen osalta. Keskustaan ei kuitenkaan kannata luoda erillisiä maaseutu- tai kaupunkitoimintamuotoja. Kannatuksemme osalta vielä haasteellisille alueille, joista käytännössä kaupungit muodostavat merkittävän osan, on syytä kohdistaa sellaista toiminnan
kehittämistä, josta hyötyy koko järjestö. Keskustan toiminta erityisesti suurissa kaupungeissa tarjoaakin puolueelle järjestötyön ja toiminnan kehittämisalustan.

Puolueen tulevaisuuden vuoksi on strategisesti tärkeää panostaa työhön kaupungeissa kannatuksen kasvattamiseksi. Työ onnistuu keskustan perinteisillä vahvuuksilla, kuten paikallisuudella. Kaupunkityön pitää olla lyhyiden projektien sijaan pitkäjänteisesti resursoitua ja viestinnällisesti linjakasta. Puoluejohdon lisäksi myös muiden keskeisten toimijoiden, kuten
kansanedustajien ja työntekijöiden pitää sitoutua kehitystyöhön.

Keskusta-aate on hyvä pohja laajentaa toimintaa ja politiikkaa kaupungeissa. Kaikista tärkeintä on, että toimintamme kautta
muodostuu mielikuva, että haluamme kehittää kaupunkeja ja ymmärrämme arvojemme kautta luontevasti ja aidosti kaupunkilaista elämäntapaa.

Paikallisista tarpeista suunnitelmaan ja tekoihin

Toimintamme ja politiikkamme pitää vastata kunkin kaupungin ja sen asukkaiden tarpeita. Uskottavuuden ja positiivisen mielikuvan rakentaminen on pitkäjänteistä työtä, johon tarvitaan koko puolueen tuki. Tuo tuki ei saa olla muualta pois, vaan lisäarvo keskustan yhteiskunnallisen aseman vahvistamiselle. Hyöty on yhteinen.

Keskustan toiminnan ja näkyvyyden vahvistaminen suurissa kaupungeissa tarvitsee suunnitelman, tekoja ja resursseja. Kaupunkiaktiivimme tarvitsevat käytännön tukea toimintansa organisoimiseksi ja vahvistamiseksi. Politiikan sisällöt tunnistetaan paikallisesti, mutta keskustapolitiikan yleisen linjan pitää antaa taustatukea kaupunkien paikallisille teemoille. Koko keskustan on puolueena oltava ratkaisu kaupunkilaisten kohtaamiin haasteisiin ja ongelmiin.

Keskustan toimintakulttuurin on oltava ympäristöönsä sopiva

Keskustassa on joskus puhuttu täysin erillisestä kaupunkitoiminnasta. Ajattelen itse ennemmin niin, että puolueen
toimintakulttuuriin pitää sopia kulloiseenkin ympäristöönsä. Toimintakulttuuri syntyy vuorovaikutuksesta, ilmapiiristä, vahvuuksien tunnistamisesta ja arkikäytännöistä. Esimerkiksi vuorovaikutuksen ja ilmapiirin osalta on tärkeää huomata, että usein kaupunkitoimijamme kokevat olevansa yksin. Siksi puolueen tärkeä tehtävä on vahvasti verkostoida ja tukea kaupunkitoimijoidemme mahdollisuuksia heidän keskinäiseen vertaistoimintaan.

Ajattelen niin, että paikallistason verkostoituminen olisi tärkeä lisä erityisesti kaupungeissa. Omat sisarjärjestömme ovat tässä luonteva pohja, mutta myös muut järjestöt ja aktiiviset kaupunkitoimijat on hyvä huomioida verkostoitumisessa. Verkostoituminen on myös kustannustehokas tapa laajentaa toimintaa ja houkutella uusia toimijoita mukaan. Jalkautuminen esimerkiksi asukasyhdistyksiin tai vaikkapa koulujen johtokuntiin on samalla viestintää keskustalle tärkeistä asioista.

Kaikista tärkeintä on tunnistaa paikallisten toimijoidemme vahvuudet. Ne vaihtelevat alueittain ja ne vaihtelevat kaupunkien välillä. Kaupunkipoliittisten aloitteiden tai järjestettävien tilaisuuksien on sovittava paikallisten aktiiviemme tietoihin, taitoihin, tarpeisiin ja painotuksiin. Ylhäältä päin ei voi sanella viisauksia. Paikalliset tunnistavat myös kannatuspotentiaalin parhaiten. He tietävät muiden puolueiden heikkoudet ja mahdollisesti niiden ohittamat ihmiset, asiat ja ongelmat. Paikalliset tietävät myös parhaiten, mitä kaupunginosia kannattaa painottaa. Tilaisuuksien järjestämisessä kannattaa lähteä liikkeelle alueista, joissa aktiivisia keskustalaisia asuu, että potentiaaliset kannattajat voivat kokea samaistumisen mahdollisuuden puolueeseen samassa ympäristössä asuvan keskustalaisen kautta.

Pitkäjänteinen työ hyödyttää koko puoluetta

Kannatuksen nostaminen kaupungeissa vaatii pitkäjänteisen työn. Tavoitteet kannattaa asettaa riittävän kauas, jotta koko puolue pystyy sitoutumaan riittävän pitkäjänteisesti. Työ pitää aloittaa välittömästi.

Tarvitaan ensimmäiseksi suurten kaupunkien keskustalaisten oma ohjelma, miten keskustan kannatusta pystytään nostamaan ja toimintaa kehittämään. Ohjelmien pohjalta arvioidaan lisäresurssien tarve. Puolueen satsaamien lisäresurssien pitää tuoda lisäarvoa myös toiminnan kehittämiselle muualla Suomessa.

Näen kaupunkityön kehittämisessä mahdollisuuden keskustan markkinointiviestinnän kehittämiselle laajemminkin. Kalleudesta johtuen keskustan on pystyttävä tekemään markkinointia kustannustehokkaasti. On osattava valita keinot, jotka tuovat ihmisiä tapahtumiin ja laajentavat näkyvyyttä valitun strategian mukaan ja tehokkaasti. Jos onnistumme tässä kaupungeissa, siitä on valtavasti hyötyä toiminnan kehittämisessä myös muualla Suomessa.

Osa tarvittavista resursseista ei maksa mitään. Puoluejohdon, ministereiden ja kansanedustajien on kierrettävä selvästi
nykyistä enemmän kannatuksemme kannalta haasteellisten alueiden yleisötapahtumissa sekä omien aktiiviemme keskinäisissä tilaisuuksissa.

Kaiken kaikkiaan ajattelen niin, että keskustan on uudistettava toimintaansa niin, että kokousten sijaan on enemmän toimintaa ja
olemme näkyvillä siellä, missä suomalaiset luontaisesti ovat. Kaupungit ovat tähän uudistustyöhön luonteva alusta. Kun saamme lisättyä toimintaa, saadaan enemmän ihmisiä mukaan. Lopullinen hyöty tulee koko puolueelle.