Aatteellisen keskustelun jalkauttaminen

Aate on keskustalaisuuden ydin. Se on myös puolueen järjestön perusta. Aatteesta puhuminen on kutistunut valitettavan usein juhlapuheiden riveiksi, vaikka sen pitäisi olla puoluetyön vankka pohja.

Aate ja aatteellisuus erottavat meidät muista yhteiskunnallisista liikkeistä. Keskusta katsoo tulevaisuuteen aina aatteen kautta. Aate on keskustalaisia yhdistävä idea yhteiskunnasta. Puoluesihteerin on kannettava erityisesti huolta siitä, että keskustaväki käy keskustelua siitä, miksi keskusta on vaihtuvissa ja tyrskyisissäkin yhteiskuntaoloissa isänmaalle tärkeä kansanliike. Päivänpolitiikan on nojattava aatteeseen. Keskustan sisäisen keskustelun, kriittisenkin, pitää aina rakentaa kohti tulevaa. Se pitää kansanliikkeen uusiutuvana ja ajan hermolla.

Periaateohjelma käytännön työhön

Puoluekokouksessa Sotkamossa hyväksytään uusi periaateohjelma. Se kannattaa ottaa puoluetyön työkalupakkiin. Periaateohjelma on päivitetyin versio siitä aatteellisesta arvopohjasta, joka on kaikkien muiden ohjelmiemme peruskivi. Ohjelman valmistelu oli koko kenttäväkeä sitouttava, mutta periaateohjelmalle pitää tehdä myös toimeenpanosuunnitelma. Suunnitelmalla varmistetaan, että ohjelma tulee hyötykäyttöön eikä jää puoluetoimiston hyllyyn pölyttymään. Periaateohjelma kannattaa käydä läpi vaalityössä mukana olevien keskustalaisten kanssa, mutta sen olisi syytä olla mukana myös järjestötilaisuuksissa.

Periaateohjelma on nyt kirjoitettu muista ohjelmista poikkeavaan muotoon, se on siksi helposti hyödynnettävissä käytännön työssä. Ohjelman pohjalta on helppo kertoa, mistä keskusta ei päätöksenteossa tingi. Miksi olemme keskustalaisia – siitä kysymyksestä kumpuavat myös vastaukset esimerkiksi omassa kunnassa ratkottavina oleviin haasteisiin. Kunnissa toimivia keskustan valtuustoryhmiä kannattaakin tukea järjestämään avoimia tilaisuuksia siitä, miten omassa kunnassa voitaisiin vastata vaikkapa ilmastomuutoksen tai ikäihmisten palveluiden haasteeseen. Periaateohjelman pohjautuvan alustuksen jälkeen kaikki osallistujat voivat yhdessä käydä läpi kunnan tilanteen ja esittää ratkaisuja. Aatetta, periaatteita ja yhteisiä arvojamme kannattaa käyttää käytännön ratkaisujen etsimiseen.

Vaaliputki kannattaa hyödyntää aatteelliseen keskusteluun

Sotkamon puoluekokouksesta lähdetään kohti vaaliputkea. Vaalit ovat aina käytännön näyttö siitä, että keskustan aate kiinnostaa. Se vetää kerta toisensa jälkeen uusia toimijoita niin ehdokkaiksi kuin tukiryhmiin. Vaalien aika on hedelmällinen maaperä aatteelliselle keskustelulle. Ehdokkaiden kanssa on tarpeen suunnitelmallisesti käydä läpi keskustan idea yhteiskunnasta hyvissä ajoin ennen maakunta- ja eduskuntavaaleja. Erityisen tärkeää aatekeskustelu on vaalien jälkeen.

Lokakuun maakuntavaalien jälkeen muodostetaan keskustan valtuustoryhmät kaikkiin maakuntiin. Ajattelen niin, että ennen paikkajakoa pitäisi käydä aatteellinen keskustelu siitä, mikä on valtuustoryhmää yhdistävä liima. Yhteinen aatepohja kestää erilaisia painotuksia, toisistaan poikkeavia näkemyksiäkin. Mutta yhteenkuuluvuus syntyy vain siitä, että keskustelujen kautta oivalletaan, miksi keskustalaiset toimivat yhteisenä ryhmänä. Uudet maakunnat ovat ison savotan edessä. Maakuntien muotoutuminen tulee kaikkinensa synnyttämään paineisia tilanteita. Niiden kärjistymistä ennaltaehkäisee ymmärrys yhteisestä aatteesta – yhteisestä ideasta oman maakunnan suunnasta ja perustasta.

Eduskuntavaaleihin valmistautuminen sitouttaa järjestöväen ehkä parhaiten käymään pohdiskelua aatteeseen nojaavasta tulevaisuuden suunnasta. Aatteellinen työ on parhaillaan käynnissä, kun parisataa keskustalaista kirjoittaa puolueen eduskuntavaaliohjelmaa. Ohjelman osat pitää syksyn ja alkutalven mittaan alistaa räväkälle keskustelulle, jossa punnitaan painopisteet keskustan kärjiksi. Tämä keskustelu on hyvä avata myös puolueesta ulospäin esimerkiksi järjestöille ja medialle. Ulkopuolelta tulevat reaktiot parhaimmillaan vahvistavat ohjelmaa ja toisaalta auttavat tunnistamaan puolueväkeä mahdollisesti jakavat kipupisteet.

Aatteesta kohti tulevaisuutta

Eduskuntavaaleissa ratkeaa keskustan yhteiskunnallinen valta-asema. Huolimatta siitä, onko puolue hallitusvastuussa vai ei, aatteellisen keskustelun on säilyttävä vireänä. Tarve korostuu erityisesti hallitusvastuun aikana. Ajattelen niin, että tässä puoluejohdon sisäinen työnjako on tärkeää tunnistaa. Puheenjohtajisto vastaa päivänpolitiikasta, kun taas puoluesihteerin pitää olla jalat reaalimaailmassa mutta pää aatteessa. Hänen pitää herkeämättä viedä keskustelua kohti tulevia ohjelmia ja tulevia vastuita. Mikä on keskustan vastaus huomisen haasteisiin? Mikä keskustan aatteessa puhuttelee suomalaisia parhaiten, kun menemme kohti tulevaisuutta? Näihin kysymyksiin puoluesihteerin pitää etsiä vastauksia keskustaväen kanssa yhdessä.

Sotkamon puoluekokousta seuraava vuosi jäsentyy vaalien rytmin kautta. Kaksivuotiskauden jälkimmäinen puoli kannattaa hyödyntää erityisesti siihen, miten avaamme aatettamme laajasti suomalaisille. Keskusta-aate on ajaton, ja väitän, että usea suomalainen samaistuu siihen huomaamattaan. Mutta puolueen sisällä paljon käytetty käsite alkiolaisuudesta avautuu harvalle keskustan ulkopuolella ja on myös niin, ettei se avaudu kaikille puolueen sisälläkään. Aatteellisuutta ei ole Alkion nimen hokeminen vaan keskustalaisten arvojen tunnistaminen ja niiden pohjalta vastuullisesti omien ja yhteisten asioiden hoitaminen.

Mitä keskustalaisuus ja alkiolaisuus sitten ovat tänä päivänä? Minusta ne ovat ainakin perusturvan takaamista kaikille, mahdollisuutta kouluttautua niin pitkälle kuin omat kyvyt riittävät varallisuudesta riippumatta, kestävää taloudenpitoa ja vastuullisia energiaratkaisuja, maakuntien ja kaupunkien kehittämistä, työhön ja
yrittämiseen kannustamista, turvallista kasvamista lapsesta aikuiseksi ja arvokasta ikääntymistä. Puoluesihteeri on kuitenkin vain yksi aatteen tulkitsijoista. Keskustan tulkinta pitää tehdä yhdessä koko keskustaväen kesken.

Jos ja kun haluamme jatkuvasti laajentaa kansanliikettämme, meidän pitää pystyä kääntämään aate nykykielelle. Suomennosta pitää olla riittävästi jo vaalityössä tarjolla. Laajemmalle ja koko keskustaväkeä yhdistävälle käännöstyölle on hyvin aikaa loppukesästä 2019 alkaen. Aatekeskustelua kannattaa määrätietoisesti vahvistaa.