Kaksivuotissuunnitelmani

Kirjoitin kampanjan aikana ajatuksiani puoluesihteerin käytännönläheisestä työstä. Nimesin kokonaisuuden puoluesihteerin kaksivuotissuunnitelmaksi.

Se on siis sisällöllinen ja ajallinen suunnitelma siitä, miten puoluesihteerinä kehittäisin keskustan toiminnan eri osa-alueita. Teksteissä on sekä konkreettisia esityksiä että periaatteita.

Molempia tarvitaan.

Ohjemaan voit tutustua täältä tai ladata sen omalle lukulaitteellesi samasta osoitteesta.

Kes­kus­ta Kes­kus­tal­la on tar­vet­ta ver­kos­toi­tu­mi­seen, sa­noo kes­kus­tan puo­lu­e­sih­tee­rin teh­tä­vää Sot­ka­mon puo­lu­e­ko­kouk­ses­sa ta­voit­te­le­va Riik­ka Pirk­ka­lai­nen.

Pirk­ka­lai­nen jul­kis­ti net­ti­si­vuil­laan kes­kus­tan si­säis­tä ja ul­kois­ta ver­kos­toi­tu­mis­ta kä­sit­te­le­vän kir­joi­tuk­sen, joka on osa hä­nen puo­lu­e­sih­tee­rin kak­si­vuo­tis­suun­ni­tel­maan­sa.

– Pi­tää ver­kos­toi­tua si­säi­ses­ti eli käy­tän­nös­sä ke­rä­tä koko laa­jan kes­kus­ta­per­heen jou­kot yh­teen. Toi­saal­ta kes­kus­tan kan­nat­taa ver­kos­toi­tua myös ulos­päin. Kes­kus­ta ei ole sul­jet­tu kup­la. Se tar­vit­see ver­kos­to­ja ja kes­kus­te­lua, Pirk­ka­lai­nen lin­jaa.

Pirkkalainen ko­ko­ai­si eri jär­jes­töis­sä työs­ken­te­le­vät ja toi­mi­vat kes­kus­ta­lai­set sään­nöl­li­ses­ti yh­teen.

Li­säk­si hän sy­ven­täi­si si­sar­jär­jes­tö­jen kans­sa teh­tä­vää yh­teis­työ­tä ja ke­hit­täi­si myös puo­lu­e­toi­mis­ton, edus­kun­ta­ryh­män ja Eu­roo­pan par­la­men­tis­sa toi­mi­van kes­kus­tan mep­pi­ryh­män vä­li­siä yh­tei­siä toi­min­to­ja.

Pirk­ka­lai­sen mu­kaan tä­män­kal­tai­nen työ on eri­tyi­ses­ti puo­lu­e­sih­tee­rin vas­tuul­la.

Keskustaperheen ohel­la Pirk­ka­lai­sen kat­se tä­hy­ää myös oman jär­jes­tön ul­ko­puo­lel­le.

– Kes­kus­tan yh­teis­työ­suh­tei­den sään­nöl­li­syys eri kan­sa­lais- ja työ­mark­ki­na­jär­jes­töi­hin vaih­te­lee nyt lii­kaa. Tii­vis kans­sa­käy­mi­nen pys­ty­tään hyö­dyn­tä­mään eri­tyi­ses­ti po­liit­ti­ses­sa suun­nit­te­lus­sa.

Pirk­ka­lai­nen us­koo, et­tä hy­väl­lä ver­kos­toi­tu­mi­sel­la kes­kus­ta pys­tyi­si va­rau­tu­maan ny­kyis­tä pa­rem­min tee­moi­hin, jot­ka nou­se­vat en­nen pit­kää me­di­an ja mui­den ka­na­vien kaut­ta pin­nal­le – myös kes­kus­tan vas­tat­ta­vik­si.

– Tämä on myös syy, mik­si mei­dän kan­nat­taa mää­rä­tie­toi­ses­ti tu­kea kes­kus­ta­lai­sia toi­mi­maan myös muis­sa jär­jes­töis­sä oman puo­lu­een ul­ko­puo­lel­la. Mitä enem­män kes­kus­ta­lai­sia toi­mi­joi­ta on vai­kut­ta­mas­sa yh­teis­kun­taan ja myös oh­jaa­mas­sa jul­ki­sen kes­kus­te­lun suun­taa, sen pa­rem­pi puo­lu­eel­le, Pirk­ka­lai­nen poh­tii.

Suomenmaa: https://www.suomenmaa.fi/keskusta-nyt/puoluesihtee...

TIEDOTE

17.4.2018





Pohjoissavolainen Riikka Pirkkalainen, 38, lähtee tavoittelemaan keskustan puoluesihteerin tehtävää.

- Puolueen säännöissä osoitetaan puoluesihteerin tehtävä. Se on puolueen toiminnan johtaminen. Tähän työhön olen valmis. Puoluesihteerinä keskittyisin johtamaan ja kehittämään puolueen toimintaa kohti 2020-lukua juuria unohtamatta, Riikka Pirkkalainen linjaa.

Pirkkalainen on kiitollinen saamastaan kannustuksesta lähteä ehdolle.

- Aistin, että kentällä on nyt tarvetta pitkälle kokemukselle ja annetuille näytöille keskustan eteen tehdystä työstä. Jotta puoluetta voi todella johtaa, pitää omakohtaisesti tuntea koko koneisto ja sen ihmiset. Uskon, että se on vahvuuteni, Pirkkalainen pohtii.

Pirkkalainen on koulutukseltaan filosofian maisteri. Hän toimii tällä hetkellä perhe- ja peruspalveluministerin erityisavustajana. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa europarlamentaarikon avustajana ja kansanedustajien avustajana. Pirkkalainen on pitkän linjan puolueaktiivi, joka on toiminut muun muassa Pohjois-Savon Keskustan piirin puheenjohtajana.

Pirkkalainen asettaa tavoitteeksi, että keskustasta tulee yhteiskunnallisesti vaikuttavin puolue.

- Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kasvattamiseksi pitää tietysti menestyä vaaleissa, mutta panostaa samalla ennen muuta keskustan omaan perustyöhön kaikilla tasoilla. Pidän myös tärkeänä, että keskusta verkostoituu nykyistä tehokkaammin eri järjestöihin. Se kasvattaa keskustalaista jalanjälkeä yhteiskunnassa.

Riikka Pirkkalainen sai tuekseen jo kampanjan alkumetreillä vaikuttavan listan tukijoita. Mukana tukijoissa ovat muun muassa nykyisiä ja entisiä ministerejä, kansanedustajia sekä puolueaktiiveja ympäri Suomen.

- Jokaisen keskustalaisen tuki on yhtä tärkeä ja toivotan kaikki tervetulleiksimukaan. Toivon, että pääsen kampanjan aikana käymään mahdollisimman paljonkeskusteluja keskusta-aktiivien kanssa. Nyt alkaa kova kiertäminen ja olen siitä valtavan innoissani, Pirkkalainen kertoo.

Lisätietoja: Riikka Pirkkalainen, p. 040 539 50 90